Ta strona używa plików cookies.
  • Autor publikacji przesyła plik do recenzji.

  • Wydawnictwo dokonuje wstępnej oceny publikacji. W sytuacji akceptacji przesłanego materiału przekazuje go do dwóch niezależnych badaczy, przygotowujących swoje opinie w systemie blind reviev. Należy przedsięwziąć wszystkie możliwe kroki mające na celu uniemożliwienie identyfikacji autora/autorów publikacji oraz uniknięcie podejrzenia o stronniczość. Celem recenzji jest rzetelna ocena dzieła naukowego.

  • Recenzenci, działając zupełnie niezależnie od siebie, oceniają publikację i wysyłają swoje oceny na adres Wydawnictwa.

  • Wydawnictwo w oparciu o te oceny podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek.

  • Obowiązkiem autora jest ustosunkowanie się do krytycznych opinii oraz wprowadzenie do publikacji stosownych zmian.

  • W przypadku zgłoszenia poprawek tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów zostaje przesłany przez autora na adres Wydawnictwa i następuje kolejna jego weryfikacja oraz przyjęcie do dalszego procesu wydawniczego.

Recenzja publikacji naukowej powinna zawierać następujące informacje:

1. Oryginalność dzieła. Sprawdzenie, czy dzieło jest wytworem oryginalnym i wnoszącym nowe informacje do danej dziedziny naukowej.

2. Struktura pracy. Informacje dotyczące struktury pracy, czy jest przejrzysta i logiczna oraz posiada udowodnioną tezę badawczą.

3. Analiza bibliografii zawartej w pracy: czy jest prawidłowa, adekwatna do omawianych i analizowanych zagadnień.

4. Wnioski. Klarowność oraz konkluzywność. Czy wnioski wyprowadzone w toku wywodu są poparte wystarczającą argumentacją.

5. Język pracy: czy użyto poprawnego, logicznego oraz zrozumiałego języka z zachowaniem kanonów stylu naukowego.

6. Terminologia. Zbadanie, czy oznaczenia oraz terminologia odpowiadają standardom z danej dyscypliny nauki.

7. Obecność streszczenia obcojęzycznego. Czy streszczenie zawiera wystarczające oraz użyteczne informacje i mogą być wykorzystane nie tylko na polskim obszarze językowym.

8. Zgodność zagadnienia z tytułem. Czy tytuł pracy jest jasny i odpowiada jego treści?

9. Techniczna strona pracy. Sprawdzenie tabel, rysunków, wykresów, formatowania, oraz rodzajów wypunktowania w publikacji oraz sugestie dotyczące ewentualnych ujednoliceń.

Po przeanalizowaniu tych elementów recenzent formułuje własne spostrzeżenia oraz wnioski końcowe, zawierające rekomendacje bądź warunkowo zgłoszone poprawki.