kontakt: ul. Deszczowa 19, 20-832 LUBLIN   tel.:516-274-336, 81-746-97-17   marketing@polihymnia.pl poczta@polihymnia.pl   274485

Twój koszyk jest pusty

logowanie | rejestracja

Wyszukiwarka


zaawansowane >>>

Producenci

Menu

- 01. NOWOŚCI WYDAWNICZE (138)
- 02. WYPRZEDAŻ (54)
- 03. ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE (0)
- 04. Muzyka (742)
- 05. Literatura religijna (206)
- 06. Literatura piękna (189)
- 07. Historia i biografie (98)
- 08. Nauki spoleczne (54)
- 09. Technika, informatyka (11)
- 10. Zwyczaje, sprawy praktyczne (22)
- 11. Dla dzieci (61)
- 12. Na wesoło (19)
- 13. Słowniki, encyklopedie (16)
- 14. Albumy (15)
- 15. Lubliniana (44)
- 16. "Awangarda Lubelska" (1)
- 17. Wypożyczalnia nut (4)
- 18. Artykuły papiernicze (2)
- 19. Prawo (6)
- 20. Naklejki magnetyczne na samochody (1)
- 21. Monografie naukowe (15)
- 22. Sport (5)
- BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO POLIHYMNIA (1)

Pobierz cennik

użytkowników online: 22
zalogowanych: 0

liczba odsłon: 4591808

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 14.12.2018 r.

dotyczące wyłonienia wykonawcy na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie

1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO


Podmiot udzielający zamówienia: WYDAWNICTWO MUZYCZNE POLIHYMNIA Sp. z o.o.

Adres siedziby: 20-832 Lublin, ul. Deszczowa 19

Telefon kontaktowy: +48 504 068 788

Adres e-mail: poczta@polihymnia.pl


Podmiot udzielający zamówienia nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,1 kW umieszczonej na dachu budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego przez wykwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach Dokumentacji technicznej mają charakter odnośnikowy – dopuszczalne jest stosowanie urządzeń równoważnych, przy czym parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż minimalne parametry techniczne opisane w niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), Zamawiający – dzięki realizacji niniejszego zamówienia – ma osiągnąć niżej wyliczone wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

 • WLWK: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy - 0,0351

 • WLWK: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy - 0,0351

 • WLWK: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CII) [szt.] | rozliczeniowy – 1

 • WLWK: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] | rozliczeniowy - 1

Wskaźniki rezultatu:

 • WLWK : Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy – 34,062

 • WLWK : Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy – 34,062

 • WLWK : Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (034) [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy – 11,32

Zamawiający wymaga, by w wyniku wykonania zamówienia, wyłoniony Wykonawca zapewnił osiągnięcie tak określonych wskaźników oraz udokumentował, że w wykonaniu zamówienia doszło do osiągnięcia wskaźników.

2.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny kod CPV:

09332000-5 Instalacje słoneczne

Uzupełniające kody CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

2.3. Obowiązki Wykonawcy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

a) Wykonania robót według dostarczonego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego – sprawdzonego i zweryfikowanego przez Wykonawcę, wraz z robotami towarzyszącymi,

b) Podporządkowania się oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz przedstawicielami Zamawiającego.

c) Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przejęcie we władanie Placu Budowy w terminie wskazanym w Umowie, przy czym nie będzie to władanie samoistne, a jedynie w celu realizacji robót na podstawie Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednoczesnego prowadzenia wszelkich innych prac niebędących przedmiotem Umowy, w sposób niekolidujący z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za koordynowanie wszystkich robót prowadzonych na terenie Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco zakresy i terminy prac nie będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Plac Budowy i obiekt pracownikom Zamawiającego oraz osobom działającym w jego imieniu w celu dokonania oględzin. Warunki dostępu do obiektu i bezpieczeństwa poruszania się wprowadzonych osób, będą uzgodnione z Zamawiającym i będą obowiązywały przez cały okres budowy.

d) Od dnia przejęcia we władanie Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na Placu Budowy Zamawiającemu lub jakimkolwiek osobom trzecim, jak również szkody we wszelkim mieniu znajdującym na Placu Budowy, które będzie własnością Zamawiającego lub stron trzecich. Wykonawca gwarantuje, iż jakiekolwiek osoby trzecie nie będą występowały do Zamawiającego z roszczeniami o naprawienie szkód powstałych na terenie Placu Budowy w okresie władania przez Wykonawcę placem budowy, a w przypadku wystąpienia w/w roszczeń osób trzecich zgłaszanych przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku naprawienia szkody.

e) Wykonawca utrzymywać będzie w należytym porządku na własny koszt: Plac Budowy i obiekty zaplecza, które zostaną zlikwidowane po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

f) Wykonawca zatrudni na własny koszt i ryzyko służbę ochrony w wymiarze koniecznym do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się na Placu Budowy.

g) Wykonawca zapewni i wykona we własnym zakresie i na swój koszt zasilanie Placu Budowy w energię elektryczną.

h) Wykonawca wykona wszelkie inne czynności, które nie obciążają Zamawiającego, a są niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym oraz obowiązującymi przepisami innych aktów prawa.

i) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych określonego w Umowie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy komplety dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi katalogami urządzeń (DTR), atestami i dopuszczeniami, aprobatami technicznymi, protokołami pomiarów, instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń oraz całości systemów i instalacji wraz z zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych, kartami gwarancyjnymi dla materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz wszelkimi innymi dokumentami o istotnym charakterze dla wykonania oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia.

j) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego określonego w Umowie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, testy, weryfikacje, sprawdzenia, rozruchy próbne, odbiory wymagane odpowiednimi przepisami, jak również wskazówkami Zamawiającego, a także przeszkolenia pracowników Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane w zakresie eksploatacji, serwisu oraz zachowania w sytuacji awarii. W razie niewykonania przez Wykonawcę powyższych prób testów, weryfikacji, sprawozdań, rozruchów próbnych, odbiorów w terminie gwarantującym terminową realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może przeprowadzić je własnym staraniem, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do automatycznego kompensowania poniesionych kosztów z należności Wykonawcy.

2.4. Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia

Wymagania w zakresie parametrów technicznych poszczególnych kluczowych urządzeń i elementów stosowanych w ramach projektu określają tabele poniżej.

Wymagania dotyczące Paneli fotowoltaicznych

Parametr

Wartość oczekiwana

Tolerancja

Liczba ogniw

60

Nie mniej niż

Liczba bus bar-ów

3

Nie mniej niż

Moc Pmax (Wp)

270Wp

Nie mniej niż

Współczynnik sprawności modułu

16 %

Nie mniej niż

Napięcie przy Pmax

31,9 – 32,2 V

Zakres

Prąd przy Pmax

8,31 – 9,3 A

Zakres

Napięcie jałowe Voc

38,12 – 38,7 V

Zakres

Prąd zwarciowy

8,85 - 9,70 A

Nie mniejsze niż

Max. Napięcie systemu

1000 Vdc

Równa

Temperatura robocza

-40⁰C do +85⁰C

zakres

Maksymalne obciążenie statyczne/mechaniczne

5400 Pa

Nie mniejsze niż

Gwarancja producenta na wady produktu

10 lat

Nie mniej niż

Gwarancja producenta na moc

Nie krótsza niż 25 lat na min. 80% wydajności, nie krótszy niż 10 lat na min. 90% wydajności, co najmniej 97,5% wydajności w pierwszym roku użytkowania. Spadek wydajności liniowa.

minimum

Wymagania dotyczące Inwerterów

Parametr

Wartość oczekiwana

Tolerancja

Moc prądu stałego

10-20 kWp

minimum

Liczba MPPT

2

minimum

Napięcie wejściowe DC

1000 V

maksimum

Napięcie wyjściowe

400 V 


Równa

Wbudowane ograniczniki przepięć strony DC oraz AC

Tak,

min typu II

Napięcie startu MPPT

220V

minimum

Sprawność

98%

minimum

Zabezpieczenia

- Pomiar izolacji po stronie

DC 

- Wbudowany rozłącznik DC

- Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych

- przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp

minimum

Stopień ochrony

IP 65

minimum

Gwarancja producenta

5 lat

minimum

2.5. Ogólne wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi – określonymi dla przedmiotu zamówienia, w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

b) w przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3.1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty lub jeżeli okres działalności oferenta jest krótszy w okresie prowadzenia działalności min. 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 35 kW każda.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca przedłożyć powinien Zamawiającemu udokumentowane doświadczenie, tj. wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością.

Przez należytą staranność Zamawiający rozumie taki sposób wykonywania prac związanych z inwestycją, który doprowadził do wydania przez inwestora referencji potwierdzających prawidłowość wykonania prac lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez oferenta. Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu spełnienia wymagania dotyczącego wykazu zrealizowanych robót budowlanych Wykonawca polegał na zobowiązaniu innego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia

3.1.2 dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który:

 1. - zatrudnia na umowę o pracę minimum jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci),

 2. - zatrudnia na umowę o pracę minimum jedną osobę posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).

Zamawiający dopuszcza, by opisane czynności, związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, wykonywała jedna osoba.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunku.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

3.1.3 stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej

 1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał roczny obrót, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych). W przypadku nowoutworzonych podmiotów, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane dotyczące obrotu pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.

Obrót definiowany jest jako wartość wszystkich wpływów ze sprzedaży towarów i usług, pomniejszony o kwotę należnego podatku dochodowego.

Spełnienie warunku posiadania sytuacji finansowej będzie oceniane na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

3.1.4 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 1. Wykonawca zobowiąże się do posiadania, przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o wartości nie niższej niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.


3.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty.

3.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty określone w liście dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.

3.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.5. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych, usług lub dowody potwierdzające czy roboty budowlane, usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

3.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, których wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Oferta przedłożona w języku obcym i nie przetłumaczona na język polski nie będzie brana pod uwagę.

3.8. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli takie upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

4. INFORMACJE O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:


L.p.

Kryterium

Waga [%]

1.

Cena netto - K1

55%

2.

Termin realizacji – K2

15%

3.

Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3

15%

4.

Okres gwarancji na roboty budowlane – K4

15%


 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K1 - „Cena” to 55 pkt (waga 55%).

 1. Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty w kryterium K1, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K1 = x 55 pkt

gdzie:

K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cn – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]

Cb - cena oferty badanej [PLN]

55 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 55%)

 1. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. W przypadku nie przedstawienia na żądane Zamawiającego wymaganego kosztorysu szczegółowego, oferta zostanie odrzucona.

 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 4. W odniesieniu do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, przy ocenie (obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek.


 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Termin realizacji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).

Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji zadania Tn liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji zadania (w dniach). Punkty w kryterium K2, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K2 = x 15 pkt

gdzie:

K2 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Termin realizacji”

Tn – najkrótszy termin realizacji (w dniach)

Tb – termin realizacji w badanej ofercie (w dniach)

15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)

 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K3 - „Czas usunięcia awarii (wad)” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).

Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (wady) CZn od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach). Punkty w kryterium K3, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K3 = x 15 pkt

gdzie:

K3 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

CZn – najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)

CZb - czas usunięcia awarii w badanej ofercie (w godzinach)

15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga15%)


 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K4 - „Okres gwarancji na roboty budowlane” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).

Maksymalną punktację otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji OGn. Punkty w kryterium K4, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K4 = x 15 pkt

gdzie:

K4 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „ Okres gwarancji na roboty budowlane” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

OGn – najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach)

OGb – okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)

15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)

 1. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

S = K1 + K2 + K3 + K4

gdzie:

S - suma punktów uzyskana przez ofertę

K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”

K3 - - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)”

K4 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane

 1. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane oraz dokona dostawy i montażu wszystkich komponentów dotyczących realizacji zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego w nieprzekraczalnym w terminie do 31.05.2019 r.

5.2. Warunki płatności

Wynagrodzenie będzie płatne sukcesywnie w miarę wykonywania inwestycji.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT obejmującej należną do wypłaty część wynagrodzenia za ukończony etap na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego i/lub Końcowego podpisanego zgodnie z Umową z terminem płatności 30 dni.

6. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art.3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotowym powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązać w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych teleadresowych,

b) danych rejestrowych,

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość:

a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;

b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.

8. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie wykonawca, który wraz z ofertą dostarczy:

 1. Wypełniony Formularz Ofertowy,

 2. Kosztorys ofertowy zaproponowanego rozwiązania,

 3. Oświadczenia oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu wraz z referencjami zrealizowanych robót

 4. Dowód wniesienia wadium ,

 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

 6. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 7. Specyfikacja techniczna zaproponowanych rozwiązań tj. inwerterów i paneli fotowoltaicznych w postaci kart katalogowych, dokumentów opisujących parametry techniczne. Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające bezpieczeństwie eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej.

 8. Dokumenty zawierające warunki gwarancji producenta w odniesieniu do oferowanych urządzeń – modułów i inwerterów fotowoltaicznych;

9. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:

WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA Sp. z o.o., 20-832 Lublin, ul. Deszczowa 19 z dopiskiem „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie”

Oferty należy składać do dnia: 4 stycznia 2019 r. ( uwaga: liczy się data wpływu oferty do firmy)

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego: 18 stycznia 2019 r.
Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 31 stycznia 2019 r.


 1. WADIUM

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki SA V Oddział w Lublinie Nr: 58 1240 1503 1111 0010 7786 7048 z adnotacją: Wadium – „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą. 
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj., jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium. 
10. Wadium będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. 
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy na realizację zamówienia lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy na realizację zamówienia i dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zaproszeniu;
b) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
15. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 1. ZAKRES I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Składana oferta musi gwarantować kompleksową realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym. Treść oferty musi obejmować zakres danych i informacji wskazanych w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Zapytania Ofertowego.

 2. Wykonawca składając ofertę o treści zgodnej z treścią formularzu ofertowego zobowiązany jest podać ceny: netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmujące całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie świadczenia i elementy stanowiące przedmiot zamówienia oraz podać wszystkie pozostałe wymagane dane i informacje, w tym zwłaszcza parametry podlegające punktacji przy ocenie oferty.

 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

 6. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

 7. Zamawiający informuje, że dane osobowe których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.

 8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

 10. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.

 11. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym (drukowanym).

 12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).

 13. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialne poświadczonej kopii.

 14. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 16. Każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty winna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc., musi być podpisane czytelnie przez Wykonawcę.


 1. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

 1. WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

 2. została przygotowana niezgodnie z wymogami Zamawiającego lub

 3. nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub

 4. termin wykonania jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub

 5. oferta nie spełnia wymogów technicznych wskazanych przez Zamawiającego lub

 6. została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub

7) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8) nie wniesiono wadium przed upływem terminu do składania ofert

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów zastrzega możliwość:
• odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
• zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
• unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną na podstawie wytycznych zawartych w Zasadach w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: poczta@polihymnia.pl nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Lista dokumentów i załączników związanych z zapytaniem ofertowym:

1) Zapytanie ofertowe (niniejszy dokument)

2) Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3) Dokumentacja techniczna

4) Wzór umowy

5) Przedmiar robót

WSZYSTKIE POTRZEBNE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI
-->TUTAJ<--

Kontakt | Lokalizacja | O firmie | Z historii wyd. | ebooki | Projekty UE | RODO | Procedura wydawnicza | Procedura recenzji

Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl